درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از مواردزیر دلیل عدم استفاده ا زروشهای سرولوژیک در تشخیص آزمایشگاهی تب راجعه ناشی از بورلیا رانشان میدهد؟(ارشد89-90)


1 ) بالابودن تیتر آنتی بادی در جمعیت نرمال

2 ) درون سلولی بودن باکتری

3 ) ایمنوژن نبودن آنتی ژن های باکتری

4 ) تغییرات آنتی ژنیک باکتری