درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه روشهای زیر برای تقسیم بندی پلاسمیدهای باکتریایی استفاده میشود،بجز:(ارشد89-90)


1 ) براساس قابلیت انتقال خود به سلول دیگر

2 ) براساس فنوتیپ ایجاد شده در سلول میزبان

3 ) براساس عدم سازش با یکدیگر در یک سلول میزبان

4 ) براساس میزان درصد مولیA+T در ساختار پلاسمید