درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


پلاسمیدهای باکتریایی و باکتریوفاژهای ملایم دارای خصوصیت مشترک زیر میباشند،بجز:(ارشد89-90)


1 ) لیزنمودن سلول میزبان
2 ) قابلیت انتقال ژنهای کروموزم سلول میزبان

3 ) ورود و خروج در کروموزوم سلول میزبان

4 ) ایجاد تغییر در فتوتیپ سلول میزبان