درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از آنتی بیوتیکهای زیر با یکدیگر اثر آنتاگوسنیستی دارند؟


1 ) پیپراسیلین و توبرامایسین

2 ) آمپی سیلین وجنتامایسین

3 ) سولفا نامید و تری متوپریم

4 ) کلرامفنیکل و پنی سیلین