درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مکانیسم عمل داپتومایسین چیست؟(ارشد89-90)


1 ) ممانعت از سنتز پروتئین

2 ) اتصال برگشت ناپذیر به غشاء سیتوپلاسمی
3 ) مهار سنتز اسیدنوکلئیک

4 ) واکنش باد-آلانین -د-آلانین انتهایی زنجیره های پنتاپپتید