درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


رنگ آمیزی Welch برای کدامیک از اجزای زیر بکار میرود؟(ارشد89-90)


1 ) کپسول

2 ) اسپور

3 ) فلاژل

4 ) گرانولهای سیتوپلاسمی