درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در کدام یک از چرخه های متابولیسمی باکتری ها، مالات به ایزوسیترات تبدیل میشود؟


1 ) کالوین

2 ) گلی اکسیلات

3 ) انتنردئودروف

4 ) هگزوز منوفسفات