درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از موارد زیر معرف ترکیبات اصلی محیط کشت ترانسپورت است؟(ارشد89-90)


1 ) کربنونیتروژن و فاکتورهای رشدآلی

2 ) بافرها ونمک

3 ) فسفر ، نیتروژن و فاکتورهای رشد معدنی

4 ) کربن،نیتروژن و سرم حیوانی