درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کسب یک پروتئین جدید متصل شونده به پنی سیلین  در کدام یک از مقاومتهای زیر مشاهده میشود؟(ارشد89-90)


1 ) استرپتوکوکوس پنمونیه مقاوم به پنی سیلین

2 ) انتروکوکوس فکالیس مقاوم به متی سیلین

3 ) انتروکوکوس فیسیوم مقاوم به پنی سیلین

4 ) استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین