درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اولین مادهای که در فرایند سنتز پپتیدوگلیکان در سیتوپلاسم باکتری وارد واکنش سنتز میشود، کدام است؟(ارشد89-90)


1 ) ان-استیل مورامیک اسید

2 ) ان-استیل گالاکتوز آمین

3 ) گلوکز آمین

4 ) فوکوزآمین