درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


همراهی انتقال و فسفریلاسیون سوبسترا، در کدام یک از فرایندهای زیر رخ میدهد؟(ارشد89-90)


1 ) انتقال غیرفعال

2 ) انتقال فعال یونی

3 ) انتشار تسهیل شده

4 ) ترانس لوکاسیون گروهی