درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


برای استریل کردن قندها جهت اضافه نمودن به محیطهای کشت ا زکدام روش زیر استفاده میشود؟(ارشد89-90)


1 ) تندالیزاسیون و فیلتراسیون
2 ) تندالیزاسیون وپاستوریزاسیون

3 ) اتوکلاو و فیلتراسیون

4 ) اتوکلاو وپاستوریزاسیون