درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام روش زیر در رده بندی فیلوژنتیک باکتریها ارجحیت دارد؟(ارشد89-90)


1 ) تعیین درصد مولیG+C

2 ) تعیین توالی DNA

3 ) تعیین توالی16S rRNA
4 ) تعیین ترادف اسیدهای آمینه