درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه موارد زیر به لوئی پاستور نسبت داده میشود، بجز:(ارشد89-90)


1 ) توضیح دلیل فرمانتاسیون

2 ) تولید توکسوئید بر علیه بیماری سیاه زخم
3 ) انجام ایمونیزاسیون برعلیه بیماری هاری

4 ) رد فرضیه تولید مثل خود به خودی میکروارگانیسم ها