درس:ژنتیک| مقطع:کارشناسی ارشد


شباهت ساختمان هیپوگزانتین به کدامیک از ترکیبات زیر بیشتر است؟(ارشد89-90)


1 ) گوانین

2 ) اوراسیل

3 ) تیمین

4 ) 5-متیل سیتوزین