درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


در اتصال اکسیژن به هموگلوبین کدام یک نقش ندارد؟


1 ) pH

2 ) Co2

3 ) کلسیم

4 ) 2,3DPG