درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مرحله محاق ( Eclips ) در دوره رشد ویروس ها شامل زمان :


1 ) از ورود ویروس تا شروع سنتز DNA
2 ) اززمان آلودگی تا تشکیل اولین ذره ویروسی
3 ) ازورود ویروس تا اولین مرحله سنتزپروتئین
4 ) از زمان آلودگی تا مرحله پوشش برداری