درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از واکسن های انسانی زیر دارای ویروس تخفیف حدت یافته است؟


1 ) هاری

2 ) تب زرد

3 ) هپاتیت B

4 ) آنسفالیت ژاپنی