درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ژنوم کدامیک از خانواده های ویروسی زیر از RNA دورشته ای تشکیل شده است؟


1 ) ارتومیکسو

2 ) توگا

3 ) رئو

4 ) پیکورنا