درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از خانوادههای ویروسی زیر در هنگام همانندسازی، سلول را از فاز استراحت به فاز تقسیم میبرد؟


1 ) پیکورناویریده

2 ) ارتومیکسوویریده

3 ) هپادناویریده

4 ) آدنوویریده