درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از ویروسهای زیر خاصیت آگلوتینه کردن گلبولهای قرمز را دارد؟


1 ) هرپس تیپ1

2 ) آدنو

3 ) هپاتیتb

4 ) RSV