درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


پوشش برداری ( Uncoating ) ویروس آبله توسط آنزیم های زیر انجام می گیرد ؟

1 ) آنزیم پروته آز سلولی
2 ) آنزیم پروته آز ویروسی
3 ) آنزیم پروته آز ویروسی و پروته آزسلولی
4 ) آنزیم لیپازسلولی