درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از آنتی بادی های زیر با TCellهاوBCellها واکنش میدهد؟(phd-84)


1 ) CD3
2 ) CD43

3 ) CD20

4 ) CD45 RB