درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از عبارات زیر با MAST CELL مغایرت دارد؟(ارشد-وزارت بهداشت88-89)


1 ) اسید فسفاتاز مثبت

2 ) آلکالین فسفاتاز منفی

3 ) دارای گرانول فراوان

4 ) دارای رسپتور برای IgE