درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


ساختار پراکسیداز ائوزینوفیلی:


1 ) کاملا مشابه میلوپراکسیداز نوتروفیل است

2 ) به صورت اتوزومال غالب به ارث میرسد

3 ) توسط ژن دیگری سنتز میشود

4 ) نقص در آن با علائم بالینی همراه است