درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام ترکیبات از بیشترین ایمنی زایی برخوردارند؟

1 ) اسیدهای نوکلئیک
2 ) پروتئین ها
3 ) لیپیدها
4 ) لیپوپلی ساکاریدها