درس:هماتولوژی| مقطع:کارشناسی


اولین سیتوکاین که بر روی تکثیر و تمایز سلولهای بنیادی خون ساز مغز استخوان تاثیر می گذارد، کدام است؟


1 ) Stem cell factor
2 ) IL-5

3 ) IL-2

4 ) IL-6