درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


هاپتن به تنهایی قادر به انجام کدام یک از اعمال زیر است؟

1 ) تحریک سلول B و واکنش با آنتی بادی اختصاصی خود
2 ) تحریک سلولهای T و B و واکنش با آنتی بادی اختصاصی خود
3 ) واکنش با آنتی بادی اختصاصی خود
4 ) تحریک سلول های T