درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام دسته از ترکیبات زیر از ایمونوژنیسیته بیشتری برخوردار است؟

1 ) اسیدهای نوکلئیک
2 ) پروتئین
3 ) پلی ساکارید
4 ) ترکیبات معدنی