درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از عوامل زیر در قدرت ایمنی زایی آنتی ژن دخالت ندارد؟

1 ) پیچیدگی ساختمانی
2 ) وزن مولکولی
3 ) وجود پیوندهای کووالان در ساختمان
4 ) وجود اسیدهای آمینه حلقوی در ساختمان