درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


به بخش هایی از مولکول آنتی ژن که به طور اختصاصی با آنتی بادی واکنش می دهد چه می گویند؟

1 ) اپی توپ
2 ) پاراتوپ
3 ) فاگوزوم
4 ) گروه های اسید آمینه