درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


به موادی که تنها با اتصال به مولکول پروتئین خاصیت ایمونوژنیک پیدا می کنند چه می گویند؟

1 ) اپسونین
2 ) آلرژن
3 ) هاپتن
4 ) ادجوانت