درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام تعریف در مورد هاپتن درست است؟

1 ) به تنهایی قادر به تولید آنتی بادی در بدن نیست
2 ) به تنهایی می تواند در بدن آنتی بادی تولید نماید
3 ) توسط لنفوسیتهای B ترشح می شود
4 ) توسط لنفوسیتهای T ترشح می شود