درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کلیه موارد زیر در مورد فلاژل باکتری های گرم مثبت صحیح است بجز:

1 ) از غشای سیتوپلاسمی منشا میگیرند و جنس آن فلاژلین است
2 ) دارای دو جفت حلقه های P,L,M,S در جسم قاعده ای خود هستند.
3 ) حرکت آنها از طریق مکانیسم چرخشی تامین میشود
4 ) ساختمان آنها از سه قسمت جسم پایه - قلاب و رشته تشکیل شده است