درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از گزینه های زیر در مورد آخرین مرحله سنتز پپتیدوگلیکان صحیح میباشد؟

1 ) اتصال پنتاگلایسین به ان-استیل مورامیک اسید
2 ) اتصال پنتاگلایسین به دی-گلوتامین و ال-لایزین
3 ) جدا شدن دی-الانین انتهایی از دی-الانین
4 ) جدا شدن ال-الانین از دی-گلوتامین