درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از ویژگی های زیر توانایی زیادی را به پروکاریوتها در شرایط مختلف اکولوژیک میدهد؟

1 ) وجود سانتریولها
2 ) پتانسیل متابولیکی وسیع
3 ) همراهی هیستونها با DNA
4 ) دارا بودن ریبوزوم 80s