درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


لیزوزیم بر روی کدام یک از پیوندهای پپتیدوگلیکان اثر نموده و باعث لیز باکتری میشود؟

1 ) پیوند بین ان استیل مورامیک اسید و اسید امینه ال-الانین
2 ) پیوند بین ان-استیل مورامیک اسید و ان-استیل گلوکز امین
3 ) پیوند بین ان-استیل مورامیک اسید و اسید امینه دی-الانین
4 ) پیوند بین ان-استیل گلوکز امین و اولین اسید امینه در زنجیره گلایسین