درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از جملات زیر در مورد پلاسمید باکتری ها صحیح می باشد؟

1 ) در ترانسداکشن نقش دارد
2 ) در ترانسفورماسیون نقش دارد
3 ) در تولید پیلی جنسی نقش دارد
4 ) در تولید فلاژل باکتری نقش دارد