درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از موارد زیر خاصیت ضد فاگوسیتی کپسول را توجیه میکند؟

1 ) نیاز فاگوسیتهای به مواد کپسولی
2 ) تمایل فیزیکی فاگوسیتها به مواد کپسولی
3 ) تشابه انتی ژنیک آن با انتی بادی های خودی
4 ) ماهیت لیپیدی کپسول