درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از تعاریف زیر در مورد ترانسپوزون صحیح است؟

1 ) قطعه ای از DNA یا RNA می باشد که در سیتوپلاسم سلول به حالت آزاد و مستقل از کروموزوم وجود دارد
2 ) قطعه ای از DNA می باشد که قادر به انتقال از پلاسمید به کروموزوم و بالعکس است
3 ) قطعه ای از DNA می باشد که برای انتقال هر قسمت از کروموزوم باکتری دهنده به باکتری گیرنده مورد نیاز است
4 ) تکه ای از DNA است که انتقال پلاسمیدها را تنظیم میکند.