درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


انتروتوکسین کدامیک از باکتریهای زیر باعث فعال کردن ادنیلات سیکلاز میگردد؟

1 ) ایشیریشیا کلی
2 ) باکتروئیدس فراجیلیس
3 ) استافیلوکوکوس اورئوس
4 ) استرپتوکوکوس فکالیس