درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از ارگانیسم های زیر دارای رشته های محوری می باشد؟ 

1 ) اسپیروکتها
2 ) مایکوپلاسما
3 ) نوکاردیا
4 ) هموفیلوس انفلونزا