درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اگزوتوکسین و یا اندوتوکسین در تمام باکتریهای زیر وجود دارد بجز:

1 ) ویبریو کلره
2 ) باسیلوس انتراسیس
3 ) کورینه باکتریوم دیفتریه
4 ) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس