درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در دیواره سلولی کدام یک از باکتری های رشته ای زیر L- DAP  وجود دارد؟

1 ) اکتینو مایسس ویسکوزوس
2 ) نوکاردیا برازیلینسیس
3 ) نوکاردیا استروئیدس
4 ) نوکاردیا برازسلنسیس