درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


لیزوزیم بر کدام قسمت از ساختمان دیواره سلول باکتری اثر مینماید؟

1 ) پیوندهای پنتاگلایسین
2 ) زنجیره جانبی تتراپپتید
3 ) پیوندهای بتا 4 و 1 ان استیل گلوکز امین و ان استیل مورامیک اسید
4 ) پیوند بین ان استیل مورامیک اسید و ال الانین