درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


از هر اسپور باکتری چند عدد باکتری وجتاتیو (vegetative) به وجود می اید؟

1 ) 1 عدد
2 ) 2 عدد
3 ) 4 عدد
4 ) 8 عدد