درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از خصوصیات زیر مربوط به اگزوتوکسین باکتریایی می باشد؟

1 ) از جنس لیپوپروتئین است
2 ) به اناتوکسین (توکسوئید) نمیشود
3 ) در بدن میزبان موجب ساخته شدن ضد سم میگردد
4 ) از جنس لیپو پلی ساکارید است.