درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از جملات زیر در مورد گلیکوکالیکس صحیح است؟

1 ) باعث چسبندگی به سلول میزبان میشود
2 ) در حرکت باکتری دخالت دارد
3 ) فقط در گرم منفی ها دیده میشود
4 ) انزیم های تنفسی در این لایه قرار دارد.