درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از یونهای زیر در پایداری ریبوزوم سلول باکتری دخالت دارد؟

1 ) منیزیوم
2 ) کلسیوم
3 ) سدیوم
4 ) پتاسیوم