درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

1 ) قارچ ها دارای ریبوزوم 70S هستند
2 ) دارای دستگاه گلژی هستند
3 ) قارچها قافد غشا هسته هتند
4 ) باکتریها هاپلوئید هستند